İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA DANIŞMA VE YÖNLENDİRME ELEMANI/ASDEP GÖREVLİSİ PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIRAile ve Sosyal Politikalar Bartın İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 6 (altı) Danışma Yönlendirme / ASDEP görevlisi alımı yapılacaktır.

Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme / ASDEP görevlisine asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak yol/yemek ödenecektir.

Başvurular 15 Mart - 27 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup;  başvuru şartlarını taşıyanlar aşağıda belirtilen belgeler ile Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
( Posta Yoluyla Müracaat Kabul Edilmeyecektir. )
 
BAŞVURU ŞARTLARI:
 

  1. Türk vatandaşı olan,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
  4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
  5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
  6. Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan, 
  7. Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
  8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
  9. ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)

 
Başvuruda bulunanların en yüksek KPSS puana göre yukarıdan aşağı sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday mülakata çağrılacaktır. Başvuru süresi bitiminden itibaren 3 iş günü içinde mülakat listesi ve mülakat tarihi internet sitemizde yayınlanacaktır.
 
İSTENECEK BELGELER

1- Başvuru Belgesi ( İnternet sitesi üzerinden temin edilecektir. Bilgisayar Ortamında doldurulacak)  İndir

Başvuru Formu

2-
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Adli Sicil Kaydı  (e-devlet üzerinden de alınabilir),
4-Askerlik durumu belgesi
5-Sağlık Raporu (Aile Hekimliğinden de alınabilir),
6- Diploma Fotokopisi ve  E-Devletten Diploma Sorgulama Belgesi
7-KPSS Sonuç Belgesi
8-İkametgâh Belgesi (İlimizde İkamet Etme Şartı Yoktur.)
9- 2 Adet vesikalık fotoğraf
 
*İstenen belgeler mavi yarım kapak şeffaf dosya içerisinde sıralı olarak başvuru süresinin son günü mesai saati bitimine kadar Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.